Mateřská škola ZdiceZahradní 801, Zdice

GDPR

Informace k GDPR:

Ode dne 25. 05. 2018 vstupuje v platnost obecné nařízení o ochraně osobních údajů, označované jako GDPR. Vzhledem k tomu, že mateřská škola zpracovává velké množství osobních údajů dětí, rodičů a zaměstnanců, musí přijmout určitá opatření tak, aby vše bylo v souladu s tímto nařízením.

Většina osobních údajů, které mateřská škola shromažďuje a zpracovává, jsou však údaje, které jí ukládá zákon nebo jsou nezbytné nutně k zajištění výchovně vzdělávacího procesu či bezpečí dětí (jméno a příjmení, datum narození, místo narození, rodné číslo, bydliště, zdravotní pojišťovna, státní příslušnost, údaje o zákonném zástupci, závažné údaje o zdravotním stavu, apod.(. Právní úprava rovněž upravuje zpracování osobních údajů zákonných zástupců (jméno a příjmení, bydliště, kontaktní telefon, e-mail, ID datové schránky, soudní rozhodnutí o vynesení styku s dítětem apod.). K použití některých osobních údajů bude škola požadovat váš písemný souhlas (zveřejnění fotografií, případně videí dětí na webových stánkách školy a v místním tisku, předání osobních údajů dětí poskytovateli školy v přírodě, apod.).

Všechny osobní údaje, které škola shromažďuje, ať už v elektronické či písemné podobě, jsou zabezpečeny před neoprávněným užitím. Mateřská škola tyto údaje shromažďuje v souladu se školským zákonem, využívá je pouze k účelům, pro které byly shromážděny (např. evidenční listy dětí), a neposkytuje tyto údaje dalším subjektům. Všechny údaje jsou shromažďovány pouze po dobu nezbytně nutnou v souladu s právními předpisy, a obecným nařízením o ochraně osobních údajů.

Případné dotazy ke zpracování osobních údajů můžete zaslat na e-mailovou adresu mateřské školy: ms.zdice@email.cz nebo na adresu: poverenec@mesto-zdice.cz

Informace o pouzivani fotografii deti

Podrobné informace k problematice ochrany osobních údajů v MŠ