Mateřská škola ZdiceZahradní 801, Zdice

Organizace a provoz

Provoz zařízení je od 6.30 do 16.30 hod.

 • Děti se přijímají do MŠ od 6:30 hod. do 8:00 hod. Pokud se rodiče domluví s paní učitelkou, lze dítě výjimečně přivézt dle potřeby rodiny.
 • Rodiče nebo jejich zástupce předají dítě učitelce u vstupu do příslušné třídy.
 • Dítě vyzvedávají rodiče nebo jimi pověřené osoby. Písemné pověření je uloženo ve třídě, kterou dítě navštěvuje. Bez tohoto pověření paní učitelka nikomu dítě nepředá!
 • Do MŠ patří děti pouze zdravé. Učitelky mají právo nepřijmout dítě se známkami nemoci v zájmu ostatních dětí!!
 • Pokud se v rodině vyskytne infekční onemocnění, rodiče jsou povinni toto neprodleně ohlásit v MŠ.
 • Rodiče jsou povinni oznámit všechny změny v osobních datech, změny telefonních čísel, změnu zdravotní pojišťovny.
 • Rodiče jsou povinni oznámit v MŠ předem známou nepřítomnost dítěte. Pokud není předem známá, musí tak učinit co nejdříve, viz školní řád.
 • Rodiče jsou povinni zaplatit včas školné a stravné.
 • Rodiče mají právo kdykoliv přijít do MŠ (po dohodě s učitelkou) a zúčastnit se výchovně vzdělávacích aktivit
 • Rodiče mají právo být dostatečně a včas informováni o dění v MŠ a mohou se ho i aktivně zúčastnit.
 • Rodiče mají právo na konzultaci s učitelkou nebo ředitelkou (po předchozí domluvě).

Ředitelka školy může ukončit docházku dítěte do MŠ po písemném upozornění zástupce dítěte tehdy:

– když dítě nedochází do MŠ jeden měsíc bez omluvy,
– když zástupce dítěte narušuje opakovaně provoz MŠ a jednání s ním je neúspěšné
– když je to vhodné na základě vyjádření odborníků
– v průběhu zkušební doby

Učitelka odpovídá za dítě od doby převzetí od rodičů do doby převzetí dítěte rodiči nebo jejich zástupci.

Dítě má mít v mateřské škole:

 • bačkory(pevnou obuv) ne pantofle
 • oblečení do třídy
 • oblečení a obuv na zahradu (písek) i vycházky pro chladné i teplé počasí
 • batůžek
 • pláštěnku
 • náhradní oblečení(kalhotky, slipy, ponožky, punčocháče, tričko)
 • pokrývku hlavy
 • pyžamo (neplatí pro děti s povinnou předškolní docházkou)
 • hřeben

Všechny věci, prosíme, podepsat.

Ručníky a povlečení máme vlastní a pereme je ve vlastní prádelně.

Placení školného a stravného:

STRAVNÉ – SOUHLAS S INKASEM, lze výjimečně hotově u hospodářky školy

Splatnost: do 25. dne následujícího měsíce.

ŠKOLNÉ – SOUHLAS S INKASEM, lze výjimečně hotově u hospodářky školy

Splatnost: do 15.dne stávajícího měsíce

PROSÍME O NASTAVENÍ DOSTATEČNÉ VÝŠE SOUHLASU S INKASEM (na 1 dítě cca 2 000,-Kč).

Všechny tyto informace k placení jsou podrobně uvedeny ve Školním řádu – viz Dokumenty.