Mateřská škola ZdiceZahradní 801, Zdice

Úhrada školného a stravného ve školním roce 2023/2024

Úhrada úplaty za vzdělávání – ŠKOLNÉ

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 1 školského zákona). Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 • 1.) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)
 • 2.) ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty
 • 3.) úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti u hospodářky školy

Výše školného ve školním roce 2023/2024 je stanovena na 650,-Kč měsíčně za dítě.

Úhrada úplaty za školní stravování – STRAVNÉ

 • Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:
 • 1.) úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce,
 • 2.) ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,
 • 3.) úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti u hospodářky školy

Cena stravného:

Děti od 3-6 let

 • dopolední přesnídávka 11,-Kč
 • oběd 30, -Kč
 • odpolední svačina 11,-Kč

Celkem 52,-Kč

Děti od 7 let

 • dopolední přesnídávka 15,-Kč
 • oběd 38,-Kč
 • odpolední svačina 12,-Kč

Celkem 65,-Kč

V ceně stravného je zahrnuta částka na pitný režim.

Prosíme o nastavení limitu inkasa na cca 2 000,-Kč/dítě/měsíčně.