Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Aktuality


 

Vážení rodiče,

celorepublikově je hlášen na zítra 07.05. 2021 útok na mateřskou školu. Doufejme, že se jedná o poplašnou zprávu. Přesto Vás vyzýváme k opatrnosti, nevpouštějte do budovy školy nikoho cizího. Kdybyste si všimli nějakého zvláštního předmětu, brašny, batohu…oznamte to, prosím, neprodleně na třídě. Budova bude zamčená, rodiče budou vpouštěni videotelefonem. Z preventivních důvodů zítra nebudeme vycházet ven.

Děkuji. 

Mgr. Vendula Grossová, ředitelka školy 

 

 


 

2Ob.jpg

 

ÚPLATA ŠKOLNÉHO ZA DUBEN 2021

Vážení rodiče,

školné hradí pouze rodiče dětí, které docházejí v tomto měsíci do MŠ a nejsou povinně předškolní.

Vzhledem k výjimečné situaci Vás prosíme o úhradu v hotovosti u hospodářky školy.

Děkujeme.

13.4.2021

 

 

 

OB11.jpg

 

 

 

   Zápis na školní rok 2021/2022

Příjem žádostí o přijetí do MŠ Zdice proběhne ve dnech 2.5.-16.5.2021.

- podrobné informace najdete v příloze  ZÁPIS KRITÉRIA a ORGANIZACE

- žádost o přijetí do MŠ Zdice najdete v příloze ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

- přílohu k žádosti o přijetí - potvrzení od lékaře najdete v příloze PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI - VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

- přílohu k žádosti o přijetí najdete v příloze PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI - nastavení podmínek vzdělávání - dotazník - tato příloha je nepovinná

ZÁPIS do MŠ - KRITÉRIA a ORGANIZACE

Žádost o přijetí dítěte.pdf

Příloha k žádosti - vyjádření lékaře.pdf

Příloha k žádosti - nastavení podmínek vzdělávání.pdf - dotazník - nepovinná 

 

 

 

 

 

 

3Ob.jpg 

 

 

 

 

 

 

OŠETŘOVNÉ  A PÉČE O DĚTI PRACOVNÍKŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

 Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021. Informace o ošetřovném zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

 Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

 

5Ob.jpg 

  

  

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

V době letních prázdnin bude mateřská škola otevřena v měsíci červenci. V měsíci srpnu bude uzavřena.

12.2.2021

Mgr. Vendula Grossová, ředitelka školy

 

 

 

                                                                                 

2Ob.jpg 

 

 

 

 

  

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, 

z důvodu ochrany zdraví dětí, zaměstnanců a Vás všech - Vás žádáme, abyste vstupovali do objektu školy s rouškami a dezinfikovali si ruce. Dále prosíme, abyste se v prostorách školy zdržovali co nejkratší dobu a dítě doprovázela jen jedna dospělá osoba. Dodržujte též doporučené rozestupy a neshlukujte se v prostorách MŠ. 

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví. 

 

 

6Ob.jpg

 

Informace o opatřeních

 

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající situaci s Covid - 19 Vás žádáme o dodržování následujících hygienických pravidel:

- dezinfikujte si ruce při vstupu do budovy (děti nemusí-po příchodu do třídy si umyjí ruce)

 

-dětem dejte lahev na pití (uzavíratelnou a označenou), v rámci pitného režimu budeme lahev doplňovat. Děti si ji každý den odnesou domů a druhý den přinesou čistou

 

- nedávejte dětem látkové kapesníky – budeme používat výhradně papírové (prosíme o jejich donesení)

 

-neshlukujte se v šatně a v ostatních přístupných prostorách školy a snažte se zde trávit co nejkratší dobu. Bude-li v šatně více rodičů, počkejte, až bude prostor volný

 

-  nevstupujte do tříd MŠ (u nově přijatých dětí lze po domluvě s učitelkou udělat výjimku)

 

 - neodkladně nás informujte, pokud onemocníte Covidem - 19, případně o skutečnosti, že jste v karanténě

 

-v případě odpoledního pobytu dětí na zahradě si budete dítě vyzvedávat u vstupních vrátek na zahradu – dítě bude mít své věci uloženy v batůžku (prosíme o jeho každodenní nošení)

 

-z hygienických a bezpečnostních důvodů prosíme – nevstupujte do prostoru zahrady MŠ

 

 

Důrazně upozorňujeme, že dítě s příznaky nemoci do školky nesmí a nebude přijato.

 

 

-         škola je povinna v případě příznaků nákazy u dítěte tuto skutečnost neprodleně oznámit rodičům dítěte, dítě izolovat od ostatních dětí -zákonný zástupce si dítě musí bezodkladně vyzvednout  

-    třídy i společné prostory budou pravidelně dezinfikovány

Další pravidla ohledně zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.

 

Děkujeme

 

 

 5Ob.jpg

 

Úhrada školného a stravného ve školním roce 2020/2021

 

Úhrada úplaty za vzdělávání - ŠKOLNÉ

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 1 školského zákona)

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

b)      ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

                      c)    úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti     

                             u hospodářky školy

 

Výše školného ve školním roce 2020/2021 je stanovena na 500,-Kč měsíčně za dítě.

 

Úhrada úplaty za školní stravování  - STRAVNÉ

 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce,

b) ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,                                                                                        

c)       úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti                                                            

u hospodářky školy

 

Cena stravného  - ZMĚNA - OD 1.2.2021 došlo ke zvýšení ceny stravného

                               KATEGORIE                    děti od 3-6 let        děti od 7 let

                             dopolední přesnídávka              10,-Kč                     10,-Kč

    oběd                                          26, -Kč                     31,-Kč

    odpolední svačina                      9,-Kč                        9,-Kč

     celkem                                     45,-Kč                 50,-Kč

 

V ceně stravného je zahrnuta částka na pitný režim ve výši 3,-Kč na den. 

 

Prosíme o nastavení limitu inkasa na cca 1 700,-Kč/dítě/měsíčně. Žádáme, abyste si zrušili nastavení trvalých plateb k odesílání školného.

 

 

 

 

 

 

děti4.jpg

 

 

 

 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, 

 

z důvodu bezpečnosti dětí jsou všechny vstupy do MŠ zabezpečeny tak, aby je děti nemohly otevřít ( petlice jsou většinou z vnitřní strany vrátek )

Prosíme zavírejte. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 děti.jpg