Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Aktuality


ÚPLATA ŠKOLNÉHO ZA DUBEN 2021

Vážení rodiče,

školné hradí pouze rodiče dětí, které docházejí v tomto měsíci do MŠ a nejsou povinně předškolní.

Vzhledem k výjimečné situaci Vás prosíme o úhradu v hotovosti u hospodářky školy.

Děkujeme.

13.4.2021

 

4Ob..jpg

 

Vážení rodiče, milé děti.

Velice se těšíme na Vás všechny, kteří již můžete v pondělí 12.4. opět nastoupit do naší školky. Nebojte, všechno společně hravě zvládneme.  Na všechny ty, kteří tuto možnost stále ještě nemají, myslíme a doufáme, že se brzy uvidíme i s nimi.

                                    Krásný víkend Vám přeje kolektiv MŠ.  

OB11.jpg

Vážení rodiče,

zde jsou informace k zahájení provozu mateřské školy od 12.4.2021.

Prosím Vás o respektování požadavků školy, které vyplývají ze zákonů, vyhlášek a nařízení k ochraně veřejného zdraví.

Zde je vše podstatné, co byste měli vědět k návratu Vašich dětí zpět do školky:

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy informuje, že v návaznosti na jednání Vlády ČR dne 6. dubna 2021 bylo vydáno:
Mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví k omezení provozu ve školách a školských zařízeních a 1. fázi rozvolnění (Č. j.: MZDR 14600/2021-1/MIN/KAN) umožňuje osobní přítomnost na vzdělávání nově od 12. 4. 2021 pouze:

  • dětem, které mají povinné předškolní vzdělávání 
  • dětem, jejichž zákonní zástupci jsou:

-    d

a) zdravotničtí pracovníci poskytovatelů zdravotních služeb, Str. 4 z 11

b) pedagogickými pracovníky, kteří zajišťují prezenční vzdělávání v mateřské škole, základní škole, školní družině, školním klubu, v oborech vzdělání Praktická škola jednoletá nebo Praktická škola dvouletá, nebo

c) pedagogickými pracovníky školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy,

d) zaměstnanci bezpečnostních sborů,

e) příslušníci ozbrojených sil,

f) zaměstnanci orgánů ochrany veřejného zdraví,

g) zaměstnanci uvedení v § 115 odst. 1 a další zaměstnanci v sociálních službách podle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, ve znění pozdějších předpisů,

h) zaměstnanci Úřadu práce České republiky,

i) zaměstnanci České správy sociálního zabezpečení a okresních správ sociálního zabezpečení,

j) zaměstnanci Finanční správy České republiky

 

Nutno doložit potvrzením od zaměstnavatele.

 /viz zde: priloha_892349012_3_MO MZ_opatření ve školách s 1. fází rozvolnění__dne 12. 4. 2021 do odvol.._ (1) /

 

Děti budou rozděleny do tříd v maximálním počtu 15-ti dětí na třídu.  Vzhledem k tomuto opatření se stane, že všechny děti nebudou moci být umístěny do své kmenové třídy.

Toto rozdělení Vám bude upřesněno v pátek 9.4.2021. Pokud Vás paní učitelka nekontaktuje, zůstává dítě ve své kmenové třídě. V ostatních případech Vám bude sdělena tato informace formou SMS, telefonicky či na stránkách ,,Školy v pyžamu".

V případě, že se rodič dítěte s povinnou předškolní docházkou rozhodne ho do MŠ nedávat, dítě bude omluveno. Škola v tomto případě není povinna zajišťovat distanční výuku, ale my jsme se rozhodli tyto děti podpořit ve vzdělávání nadále formou virtuální ,,Školy v pyžamu".

 

PŘEDPOKLADY OSOBNÍ PŘÍTOMNOSTI DÍTĚTE NA PREZENČNÍM VZDĚLÁVÁNÍ:

  1. Dítě nemá příznaky onemocnění COVID -19
  2. Dítě podstoupilo vyšetření dle harmonogramu - prostřednictvím neinvazivního
    preventivního antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2, které mu bylo provedeno jinou osobou ( zákonným zástupcem dítěte či jinou jím pověřenou osobou) a testem který mu poskytla škola (dále jen „preventivní antigenní test“) a výsledek vyšetření bude negativní.
  3. Děti v mateřské škole nejsou povinny nosit ochranný prostředek k zakrytí úst a nosu  viz: priloha_892349012_10_MZ MZ ze dne 6.4.2021_ochrana dýchacích cest_s účinností od 12.4.202150

 

TESTOVÁNÍ:

Od 12. 4. 2021 je školám a školským zařízením uložena povinnost testovat děti, žáky, studenty a zaměstnance (kromě výjimek ) 2x týdně Ag testy.
K testování budou použity neinvazivní Ag testy  - LEPU RAPID (které škole budou distribuovány – viz informace MŠMT ze dne 3. dubna 2021). 

K dotazům rodičů, kteří vyžadují použití vlastních antigenních testů:

Z vyjádření MŠMT k otázce:

,,Pokud rodiče nebudou chtít, aby se děti testovaly stěrem z nosu, ale přinesou si test ze slin, bude jim to umožněno?"

Antigenní test musí být uveden na seznamu těch, kterým MZ vydalo výjimku: (viz https://www.mzcr.cz/seznam-antigennich-testu-pro-ktere-vydalo-mz-vyjimku/).

Tento test může být ze strany školy akceptován. Škola nicméně nemá povinnost ho využít a zákonný zástupce nemá právo si jeho použití vynucovat. 

Je nutné, aby rodiče při skladování dbali pokynů výrobce a předali škole všechny potřebné podklady k použití (ideálně i s nalezením testu na výše uvedeném seznamu).

Pokud tedy svému dítěti vlastní test přinesete, musíte své dítě sami otestovat.  Zároveň je potřeba, abyste v MŠ doložili, o který typ testu jde (vytištěným seznamem s označením vašeho testu), nebo ho vyhledali v seznamu, který je k dispozici v MŠ. Jedná se o seznam 720 typů testů = 40 stran tisku.

Testovat se nemusí děti a zaměstnanci školy, u kterých je možné doložit negativní výsledek RT-PCR testu nebo negativní výsledek POC antigenního testu (ne starší než 48 hodin) a které zároveň nemají příznaky onemocnění COVID-19. Toto testování musí být uskutečněno v lékařském zařízení. Testovat se nemusí také děti, které onemocnění COVID-19 již prodělaly a neuplynulo více než 90 dní od prvního RT-PCR testu s pozitivním výsledkem. Je to ovšem nutné prokázat (např. potvrzením od lékaře, lékařskou zprávou, zprávou z laboratoře v listinné či elektronické podobě).

Přehled návazných postupů při testování dětí:

priloha_892349012_0_testovani diagram

 

PRŮBĚH TESTOVÁNÍ V MŠ:

Testování bude probíhat vždy v pondělí a ve čtvrtek při ranním scházení dětí – testovací prostory jsou připraveny v těchto místech: PŘÍZEMÍ PŮVODNÍ BUDOVY - TŘÍDY BROUČKŮ A BERUŠEK. VŠE JE VIDITELNĚ ZNAČENO A BUDEME VÁM K DISPOZICI. Pokud dítě nebude přítomno v tyto dny, bude testováno v den jeho příchodu opět v těchto místech.

Do testovacího prostoru mateřské školy budou vpouštěny děti a zákonní zástupci tak, aby byla zajištěna bezpečnost a ochrana zdraví všech.

Prosíme, dodržujte bezpečné vzdálenosti i při čekání na testování a výsledky testu (venku před budovou MŠ). Chráníte tak nejen sebe, své děti, ale také lidi ve vašem okolí. Děkujeme. 

V době testování je nutné zakrytí dýchacích cest u všech zúčastněných (dospělí – respirátorem, děti – rouškou).

 Testování proběhne tak, že zákonný zástupce (či jiná jím pověřená osoba) dítě otestuje /neinvazivním antigenním testem, které škola obdrží pro všechny děti i zaměstnance/, za přítomnosti pedagogické pracovnice a vyčká před budovou MŠ na výsledek testu. Po každém testování Vám bude předáno potvrzení školy o výsledku testu, které předáte ve své třídě (v případě negativního výsledku) či ošetřujícímu lékaři (v případě pozitivního výsledku).

V případě negativního výsledku testu odvede zákonný zástupce dítě do šatny a po převlečení ho předá paní učitelce v určené třídě (bude upřesněno).

V případě pozitivního výsledku testu bude muset zákonný zástupce kontaktovat dětského lékaře dítěte, který ho odešle na PCR test.

Výsledek PCR testu je rodič povinen bezodkladně sdělit ředitelce MŠ.

 

Instruktážní video k testování testy LEPU, které škola obdrží:

https://www.youtube.com/watch?v=Ls0nrA-Oe20&t=101s

 

Upozornění:

Vzhledem k očekávané časové náročnosti průběhu testování Vás žádáme, abyste si vyhradili na tento úkon dostatečnou časovou rezervu – cca nejméně 30 minut. Nejfrekventovanější doba příchodu dětí bývá při běžném provozu školy mezi 7.45 až 8.00 hod. Pokud se chcete vyhnout dlouhému čekání, doporučujeme Vám zvolit jinou dobu příchodu.

 

 

2Ob.jpg 

   Zápis na školní rok 2021/2022

Příjem žádostí o přijetí do MŠ Zdice proběhne ve dnech 2.5.-16.5.2021.

- podrobné informace najdete v příloze  ZÁPIS KRITÉRIA a ORGANIZACE

- žádost o přijetí do MŠ Zdice najdete v příloze ŽÁDOST O PŘIJETÍ DÍTĚTE

- přílohu k žádosti o přijetí - potvrzení od lékaře najdete v příloze PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI - VYJÁDŘENÍ LÉKAŘE

- přílohu k žádosti o přijetí najdete v příloze PŘÍLOHA K ŽÁDOSTI - nastavení podmínek vzdělávání - dotazník - tato příloha je nepovinná

ZÁPIS do MŠ - KRITÉRIA a ORGANIZACE

Žádost o přijetí dítěte.pdf

Příloha k žádosti - vyjádření lékaře.pdf

Příloha k žádosti - nastavení podmínek vzdělávání.pdf - dotazník - nepovinná 

 

6Ob.jpg 

 

Informace pro rodiče dětí, které půjdou k zápisu do ZŠ Zdice

Zápis do ZŠ Zdice

 

 

 

 

3Ob.jpg 

 

 

 

 

,,ŠKOLA V PYŽAMU"

Vážení rodiče, milé děti.

V době, kdy se nemůžeme společně setkávat v mateřské škole, jsme pro vás zřídily takovou virtuální školu ,,ŠKOLU V PYŽAMU", kam pro vás budeme vkládat různé úkoly, fotky, videa, odkazy atd. Prosíme rodiče, aby se dívali do svých emailových schránek, kam jim bude v následujících dnech zaslána žádost o přihlášení. Povinné předškolní vzdělávání se týká jen některých dětí, ale nezapomínáme ani na naše nejmenší a školu v pyžamu mají založenu všechny třídy.

Doufáme, že se vám bude líbit.

Vaše paní učitelky :-)

 

 

 

 

OŠETŘOVNÉ  A PÉČE O DĚTI PRACOVNÍKŮ VYBRANÝCH PROFESÍ

 Dětem ve věku od 2 do 10 let, jejichž zákonní zástupci jsou pracovníky vybraných profesí nezbytných pro chod státu, může být poskytována péče v určených školách a školských zařízeních, viz krizové opatření č. 212 ze dne 26. února 2021. Informace o ošetřovném zde:

https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu

 

 Podle nových pravidel škola již nevyplňuje žádné potvrzení.

 

 

 

UZAVŘENÍ MATEŘSKÉ ŠKOLY

Vážení rodiče,

na základě rozhodnutí vlády ČR ze dne 26.2.2021 č. 200 o přijetí krizového opatření, se od 27.2. 2021 do 21.3.2021 zakazuje osobní přítomnost dětí v MŠ.

Prosím, sledujte průběžně webové stránky školy z důvodu uveřejňování dalších potřebných informací. 

 

Přeji Vám všem hodně sil a hlavně pevné zdraví v příštích dnech.

Mgr. Vendula Grossová, ředitelka školy

27.2.2021

 

 

  

  

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

V době letních prázdnin bude mateřská škola otevřena v měsíci červenci. V měsíci srpnu bude uzavřena.

12.2.2021

Mgr. Vendula Grossová, ředitelka školy

 

 

 

                                                                                 

2Ob.jpg 

 

 

 

 

  

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, 

z důvodu ochrany zdraví dětí, zaměstnanců a Vás všech - Vás žádáme, abyste vstupovali do objektu školy s rouškami a dezinfikovali si ruce. Dále prosíme, abyste se v prostorách školy zdržovali co nejkratší dobu a dítě doprovázela jen jedna dospělá osoba. Dodržujte též doporučené rozestupy a neshlukujte se v prostorách MŠ. 

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví. 

 

 

6Ob.jpg

 

Informace o opatřeních

 

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající situaci s Covid - 19 Vás žádáme o dodržování následujících hygienických pravidel:

- dezinfikujte si ruce při vstupu do budovy (děti nemusí-po příchodu do třídy si umyjí ruce)

 

-dětem dejte lahev na pití (uzavíratelnou a označenou), v rámci pitného režimu budeme lahev doplňovat. Děti si ji každý den odnesou domů a druhý den přinesou čistou

 

- nedávejte dětem látkové kapesníky – budeme používat výhradně papírové (prosíme o jejich donesení)

 

-neshlukujte se v šatně a v ostatních přístupných prostorách školy a snažte se zde trávit co nejkratší dobu. Bude-li v šatně více rodičů, počkejte, až bude prostor volný

 

-  nevstupujte do tříd MŠ (u nově přijatých dětí lze po domluvě s učitelkou udělat výjimku)

 

 - neodkladně nás informujte, pokud onemocníte Covidem - 19, případně o skutečnosti, že jste v karanténě

 

-v případě odpoledního pobytu dětí na zahradě si budete dítě vyzvedávat u vstupních vrátek na zahradu – dítě bude mít své věci uloženy v batůžku (prosíme o jeho každodenní nošení)

 

-z hygienických a bezpečnostních důvodů prosíme – nevstupujte do prostoru zahrady MŠ

 

 

Důrazně upozorňujeme, že dítě s příznaky nemoci do školky nesmí a nebude přijato.

 

 

-         škola je povinna v případě příznaků nákazy u dítěte tuto skutečnost neprodleně oznámit rodičům dítěte, dítě izolovat od ostatních dětí -zákonný zástupce si dítě musí bezodkladně vyzvednout  

-    třídy i společné prostory budou pravidelně dezinfikovány

Další pravidla ohledně zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.

 

Děkujeme

 

 

 5Ob.jpg

 

Úhrada školného a stravného ve školním roce 2020/2021

 

Úhrada úplaty za vzdělávání - ŠKOLNÉ

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 1 školského zákona)

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

b)      ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

                      c)    úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti     

                             u hospodářky školy

 

Výše školného ve školním roce 2020/2021 je stanovena na 500,-Kč měsíčně za dítě.

 

Úhrada úplaty za školní stravování  - STRAVNÉ

 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce,

b) ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,                                                                                        

c)       úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti                                                            

u hospodářky školy

 

Cena stravného  - ZMĚNA - OD 1.2.2021 došlo ke zvýšení ceny stravného

                               KATEGORIE                    děti od 3-6 let        děti od 7 let

                             dopolední přesnídávka              10,-Kč                     10,-Kč

    oběd                                          26, -Kč                     31,-Kč

    odpolední svačina                      9,-Kč                        9,-Kč

     celkem                                     45,-Kč                 50,-Kč

 

V ceně stravného je zahrnuta částka na pitný režim ve výši 3,-Kč na den. 

 

Prosíme o nastavení limitu inkasa na cca 1 700,-Kč/dítě/měsíčně. Žádáme, abyste si zrušili nastavení trvalých plateb k odesílání školného.

 

 

 

 

 

 

děti4.jpg

 

 

 

 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, 

 

z důvodu bezpečnosti dětí jsou všechny vstupy do MŠ zabezpečeny tak, aby je děti nemohly otevřít ( petlice jsou většinou z vnitřní strany vrátek )

Prosíme zavírejte. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 děti.jpg