Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Aktuality


 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, 

z důvodu ochrany zdraví dětí, zaměstnanců a Vás všech - Vás žádáme, abyste vstupovali do objektu školy s rouškami a dezinfikovali si ruce. Dále prosíme, abyste se v prostorách školy zdržovali co nejkratší dobu a dítě doprovázela jen jedna dospělá osoba. Dodržujte též doporučené rozestupy a neshlukujte se v prostorách MŠ. 

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví. 

9.9.2020

 

Informace k novému školnímu roku 2020/2021

 

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající situaci s Covid - 19 Vás žádáme o dodržování následujících hygienických pravidel:

- dezinfikujte si ruce při vstupu do budovy (děti nemusí-po příchodu do třídy si umyjí ruce)

 

-dětem dejte lahev na pití (uzavíratelnou a označenou), v rámci pitného režimu budeme lahev doplňovat. Děti si ji každý den odnesou domů a druhý den přinesou čistou

 

- nedávejte dětem látkové kapesníky – budeme používat výhradně papírové (prosíme o jejich donesení)

 

-neshlukujte se v šatně a v ostatních přístupných prostorách školy a snažte se zde trávit co nejkratší dobu. Bude-li v šatně více rodičů, počkejte, až bude prostor volný

 

-  nevstupujte do tříd MŠ (u nově přijatých dětí lze po domluvě s učitelkou udělat výjimku)

 

 - neodkladně nás informujte, pokud onemocníte Covidem - 19, případně o skutečnosti, že jste v karanténě

 

-v případě odpoledního pobytu dětí na zahradě si budete dítě vyzvedávat u vstupních vrátek na zahradu – dítě bude mít své věci uloženy v batůžku (prosíme o jeho každodenní nošení)

 

-z hygienických a bezpečnostních důvodů prosíme – nevstupujte do prostoru zahrady MŠ

 

 

Důrazně upozorňujeme, že dítě s příznaky nemoci do školky nesmí a nebude přijato.

 

 

-         škola je povinna v případě příznaků nákazy u dítěte tuto skutečnost neprodleně oznámit rodičům dítěte, dítě izolovat od ostatních dětí -zákonný zástupce si dítě musí bezodkladně vyzvednout

 

-         třídy i společné prostory budou pravidelně dezinfikovány

Další pravidla ohledně zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví (tzv. semafor).

 

Děkujeme

 

 

 

Úhrada školného a stravného ve školním roce 2020/2021

 

Úhrada úplaty za vzdělávání - ŠKOLNÉ

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 1 školského zákona)

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

b)      ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

                      c)    úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti     

                             u hospodářky školy

 

Výše školného ve školním roce 2020/2021 je stanovena na 500,-Kč měsíčně za dítě.

 

Úhrada úplaty za školní stravování  - STRAVNÉ

 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce,

b) ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,                                                                                        

c)       úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti                                                            

u hospodářky školy

 

Cena stravného: dopolední přesnídávka              8,-Kč

    oběd                                         20, -Kč

    odpolední svačina                      7,-Kč

     celkem                                    35,-Kč

 

Prosíme o nastavení limitu inkasa na cca 1 500,-Kč/dítě/měsíčně. Žádáme, abyste si zrušili nastavení trvalých plateb k odesílání školného.

 

 

 

Vážení rodiče,

z hlediska ochrany zdraví nás všech se nyní nebude konat setkání rodičů ve třídách.Veškeré důležité informace, které Vám chceme a potřebujeme sdělit budou v písemné podobě vyvěšeny na nástěnkách tříd a uveřejněny na webových stránkách školy. V případě nejasností nás neváhejte kontaktovat.

 

                                                                                                               Děkujeme za pochopení.

 

 

 

 

 

 

děti4.jpg

 

 

 

 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, 

 

z důvodu bezpečnosti dětí jsou všechny vstupy do MŠ zabezpečeny tak, aby je děti nemohly otevřít ( petlice jsou většinou z vnitřní strany vrátek )

Prosíme zavírejte. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 děti.jpg

 

 

 

     

 

 

 


 

 

 

 

www.mapberoun.cz

 

 

 

Šablony II.  MŠ Zdice 

 Vážení rodiče,

MŠ Zdice dostala schválenou dotaci, kterou bude čerpat v letech 2018 - 2020  z Evropských strukturálních a investičních fondů.

 Dotaci čerpáme v období od 1.9.2018 do 31.8.2020. 

Z důvodu koronavirového onemocnění bude čerpání dotace prodlouženo do 7.11. 2020.

 

 

 

 

 

Třídní fond - čerpání za 1.pol. 2019-2020.

 

Třídní fond - čerpání za 2.pol.2019-2020. 

 

 

Co potřebují děti do školky