Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Aktuality


Upozornění

Upozorňujeme na výskyt spálové angíny v MŠ.

30.6.2021

 

 

Informace k prázdninovému provozu MŠ – organizace od čtvrtka 1.7.2021

V provozu budou 3 třídy, které jsou v hlavní budově MŠ.

V ostatních třídách budou probíhat provozní a údržbářské práce.

 

Rozdělení dětí do tříd:

třída Motýlci (1.patro vlevo): děti ze třídy Motýlků a Žabiček

třída Broučci (přízemí vlevo): děti ze třídy Včeliček a Broučků

třída Koťátka (1.patro vpravo): děti ze třídy Koťátek a Berušek – dle aktuálního počtu dětí budou některé děti ze třídy Berušek zařazeny i do ostatních tříd

 

 

1Ob.jpg 

 

Vážení rodiče,

prosíme Vás, abyste ve středu 30.6. vyklidili skříňky v šatnách a odnesli si veškeré věci.      Ve čtvrtek 1.7. začíná prázdninový provoz MŠ. Děti ze třídy Koťátek, Motýlků a Broučků – které budou od 1.7. v docházce pokračovat,

si mohou věci ve skříňkách ponechat.

                                                                                         Děkujeme.

 

 

4Ob..jpg

 

 

Informace pro rodiče nově přijatých dětí

Vážení rodiče,

v souvislosti s přijetím Vašeho dítěte do MŠ Zdice je třeba vyplnit evidenční list, nechat jej potvrdit od pediatra a přinést ve dnech 27.8. a 30.8.2021 v době od 8.00 - 12.00 hod. do MŠ.

Ve stejných dnech budou již také k nahlédnutí třídní seznamy na nástěnce u vchodových dveřích v hlavní budově MŠ.

Děti s povinnou předškolní docházkou jsou vřazeny do tříd Včeliček a Žabiček v přístavbě MŠ.


 V případě, že nemáte možnost evidenční list vytisknout, můžete si ho vyzvednout do konce tohoto měsíce u vchodu do hlavní budovy MŠ Zdice.

Evidenční list - tiskopis.  - ke stažení

 

 

Informace k nástupu nově přijatých dětí 

Vážení rodiče,

rádi bychom Vás seznámili s organizací prvního dne vstupu Vašeho dítěte do naší MŠ - tj. ve středu 1.9.2021.

 Přejeme si, aby začlenění nových dětí do kolektivu proběhlo co nejlépe. Osvědčila se nám postupná adaptace, která je pro Vaše dětičky citlivá a přirozená. Proto Vás žádáme, pokud je to ve Vašich možnostech, abyste první den nástupu přivedli Vaše dítě pouze na dobu nepřesahující 2 hodiny.       V zájmu co nejklidnějšího průběhu tohoto dne bychom Vás poprosili, abyste s dětmi přicházeli do školky nejdříve v 9 hod. Docházka v dalších dnech již může probíhat standardně, popř. dle individuálních potřeb dítěte a po konzultaci s třídními učitelkami. 

 

Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vás a Vaše děti.

Kolektiv MŠ 

 

 

 

 

 

 

3Ob.jpg 

 

 

 

 

  

  

PROVOZ MATEŘSKÉ ŠKOLY V DOBĚ LETNÍCH PRÁZDNIN

V době letních prázdnin bude mateřská škola otevřena v měsíci červenci. V měsíci srpnu bude uzavřena.

12.2.2021

Mgr. Vendula Grossová, ředitelka školy

 

 

 

                                                                                 

2Ob.jpg 

 

 

 

 

  

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, 

z důvodu ochrany zdraví dětí, zaměstnanců a Vás všech - Vás žádáme, abyste vstupovali do objektu školy s rouškami a dezinfikovali si ruce. Dále prosíme, abyste se v prostorách školy zdržovali co nejkratší dobu a dítě doprovázela jen jedna dospělá osoba. Dodržujte též doporučené rozestupy a neshlukujte se v prostorách MŠ. 

Děkujeme a přejeme všem pevné zdraví. 

 

 

6Ob.jpg

 

Informace o opatřeních

 

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající situaci s Covid - 19 Vás žádáme o dodržování následujících hygienických pravidel:

- dezinfikujte si ruce při vstupu do budovy (děti nemusí-po příchodu do třídy si umyjí ruce)

 

-dětem dejte lahev na pití (uzavíratelnou a označenou), v rámci pitného režimu budeme lahev doplňovat. Děti si ji každý den odnesou domů a druhý den přinesou čistou

 

- nedávejte dětem látkové kapesníky – budeme používat výhradně papírové (prosíme o jejich donesení)

 

-neshlukujte se v šatně a v ostatních přístupných prostorách školy a snažte se zde trávit co nejkratší dobu. Bude-li v šatně více rodičů, počkejte, až bude prostor volný

 

-  nevstupujte do tříd MŠ (u nově přijatých dětí lze po domluvě s učitelkou udělat výjimku)

 

 - neodkladně nás informujte, pokud onemocníte Covidem - 19, případně o skutečnosti, že jste v karanténě

 

-v případě odpoledního pobytu dětí na zahradě si budete dítě vyzvedávat u vstupních vrátek na zahradu – dítě bude mít své věci uloženy v batůžku (prosíme o jeho každodenní nošení)

 

-z hygienických a bezpečnostních důvodů prosíme – nevstupujte do prostoru zahrady MŠ

 

 

Důrazně upozorňujeme, že dítě s příznaky nemoci do školky nesmí a nebude přijato.

 

 

-         škola je povinna v případě příznaků nákazy u dítěte tuto skutečnost neprodleně oznámit rodičům dítěte, dítě izolovat od ostatních dětí -zákonný zástupce si dítě musí bezodkladně vyzvednout  

-    třídy i společné prostory budou pravidelně dezinfikovány

Další pravidla ohledně zavedení plošné povinnosti nošení ochranných prostředků dýchacích cest mohou být zaváděna v návaznosti na protiepidemická opatření uvedená u příslušného stupně pohotovosti v oblasti ochrany veřejného zdraví.

 

Děkujeme

 

 

 5Ob.jpg

 

Úhrada školného a stravného ve školním roce 2020/2021

 

Úhrada úplaty za vzdělávání - ŠKOLNÉ

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 1 školského zákona)

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

b)      ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

                      c)    úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti     

                             u hospodářky školy

 

Výše školného ve školním roce 2020/2021 je stanovena na 500,-Kč měsíčně za dítě.

 

Úhrada úplaty za školní stravování  - STRAVNÉ

 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce,

b) ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,                                                                                        

c)       úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti                                                            

u hospodářky školy

 

Cena stravného  - ZMĚNA - OD 1.2.2021 došlo ke zvýšení ceny stravného

                               KATEGORIE                    děti od 3-6 let        děti od 7 let

                             dopolední přesnídávka              10,-Kč                     10,-Kč

    oběd                                          26, -Kč                     31,-Kč

    odpolední svačina                      9,-Kč                        9,-Kč

     celkem                                     45,-Kč                 50,-Kč

 

V ceně stravného je zahrnuta částka na pitný režim ve výši 3,-Kč na den. 

 

Prosíme o nastavení limitu inkasa na cca 1 700,-Kč/dítě/měsíčně. Žádáme, abyste si zrušili nastavení trvalých plateb k odesílání školného.

 

 

 

 

 

 

děti4.jpg

 

 

 

 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, 

 

z důvodu bezpečnosti dětí jsou všechny vstupy do MŠ zabezpečeny tak, aby je děti nemohly otevřít ( petlice jsou většinou z vnitřní strany vrátek )

Prosíme zavírejte. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 děti.jpg