Mateřská
škola
Zdice
“Objevujeme svět kolem nás”

Aktuality


Upozorňujeme: 

- na výskyt neštovic ve třídě Broučků a Berušek 25.11.2021

 

Informace o opatřeních - školní rok 2021/2022

 

Vážení rodiče,

vzhledem k přetrvávající situaci s Covid - 19 Vás žádáme o dodržování následujících hygienických pravidel:         

do MŠ vstupujte s ochrannou dýchacích cest ( platí pro dospělé - respirátor )

- dítě do budovy MŠ doprovází vždy pouze jedna dospělá osoba

- dezinfikujte si ruce při vstupu do budovy (děti nemusí-po příchodu do třídy si umyjí ruce)

- dětem dejte lahev na pití (uzavíratelnou a označenou), v rámci pitného režimu budeme lahev doplňovat. Děti si ji každý den odnesou domů a druhý den přinesou čistou

- nedávejte dětem látkové kapesníky – budeme používat výhradně papírové (prosíme o jejich donesení)

-neshlukujte se v šatně a v ostatních přístupných prostorách školy a snažte se zde trávit co nejkratší dobu. Bude-li v šatně více rodičů, počkejte, až bude prostor volný

- nevstupujte do tříd MŠ (u nově přijatých dětí lze po domluvě s učitelkou udělat výjimku)

 - neodkladně nás informujte, pokud onemocníte Covidem - 19, případně o skutečnosti, že jste v karanténě

-v případě odpoledního pobytu dětí na zahradě si budete dítě vyzvedávat u vstupních vrátek na zahradu – dítě bude mít své věci uloženy v batůžku (prosíme o jeho každodenní nošení)

-z hygienických a bezpečnostních důvodů prosíme – nevstupujte do prostoru zahrady MŠ

 

Důrazně upozorňujeme, že dítě s příznaky nemoci do školky nesmí a nebude přijato.

 

-         škola je povinna v případě příznaků nákazy u dítěte tuto skutečnost neprodleně oznámit rodičům dítěte, dítě izolovat od ostatních dětí -zákonný zástupce si dítě musí bezodkladně vyzvednout  

-    třídy i společné prostory budou pravidelně dezinfikovány

Další pravidla mohou být zaváděna v návaznosti na vývoji epidemické situace.

 

                                      Děkujeme

 

 

 5Ob.jpg

 

Úhrada školného a stravného ve školním roce 2021/2022

 

Úhrada úplaty za vzdělávání - ŠKOLNÉ

 

Vzdělávání v mateřské škole se dítěti poskytuje bezúplatně od počátku školního roku, který následuje po dni, kdy dítě dosáhne pátého roku věku. (§ 123 odst. 1 školského zákona)

Zákonní zástupci, kteří nejsou osvobozeni od úplaty za vzdělávání, dodržují při úhradě úplaty následující podmínky:

 

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 15. dne stávajícího kalendářního měsíce (§ 6 odst. 7 vyhlášky č. 14/2005 Sb.)

b)      ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty

                      c)    úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti u hospodářky školy

 

Výše školného ve školním roce 2021/2022 je stanovena na 500,-Kč měsíčně za dítě.

 

Úhrada úplaty za školní stravování  - STRAVNÉ

 

Při úhradě úplaty za školní stravování se zákonní zástupci dítěte řídí následujícími podmínkami:

a)       úplata za kalendářní měsíc je splatná do 25. dne následujícího kalendářního měsíce,

b) ředitel mateřské školy může se zákonným zástupcem ze závažných důvodů dohodnout jiný termín úhrady úplaty,                                                                                        

c)       úplatu je možno uhradit povoleným souhlasem k inkasu, výjimečně v hotovosti u hospodářky školy

 

Cena stravného  

                               KATEGORIE                    děti od 3-6 let        děti od 7 let

                             dopolední přesnídávka              10,-Kč                     10,-Kč

    oběd                                          26, -Kč                     31,-Kč

    odpolední svačina                      9,-Kč                        9,-Kč

     celkem                                     45,-Kč                 50,-Kč

 

V ceně stravného je zahrnuta částka na pitný režim ve výši 3,-Kč na den. 

 

Prosíme o nastavení limitu inkasa na cca 2 000,-Kč/dítě/měsíčně.

 

 

 

 

 

děti4.jpg

 

 

 

 

Vážení rodiče, prarodiče, přátelé školy, 

 

z důvodu bezpečnosti dětí jsou všechny vstupy do MŠ zabezpečeny tak, aby je děti nemohly otevřít ( petlice jsou většinou z vnitřní strany vrátek )

Prosíme zavírejte. 

Děkujeme. 

 

 

 

 

 

 

 děti.jpg